• Tất cả
 • Ăn Năn
 • Báp-têm
 • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
 • Đức Tin
 • Nghe
 • Nội Dung Sự Cứu Rỗi
 • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
 • Tin Lành Đấng Christ
 • Xưng Nhận

Đời Sống Mới

Sự cứu rỗi trong đức tin vào Đức Chúa Giê-su Christ là sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, mang lại sự sống đời đời qua Đức Chúa Giê-su Christ. Kinh Thánh giải thích rõ ràng về những kết quả quan trọng của sự cứu rỗi đối với cuộc sống của người tin.

 1. Tha Thứ Tội Lỗi: Một trong những kết quả đầu tiên và quan trọng nhất của sự cứu rỗi là sự tha thứ tội lỗi. Kinh Thánh ghi rằng, “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su, tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời.
 2. Sự Sống Đời Đời: Kết quả tiếp theo của sự cứu rỗi là sự ban cho sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-su phán: “Ta ban cho chiên Ta sự sống đời đời; chiên sẽ chẳng chết mất bao giờ, và không ai cướp chiên khỏi tay Ta” (Giăng 10:28). Sự sống đời đời là món quà vô giá mà người tin nhận được, biểu hiện qua mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời.
 3. Trở Thành Con Cái Đức Chúa Trời: Những người tin và nhận sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su trở thành con cái của Đức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Điều này mang lại một mối quan hệ thân thiết với Đức Chúa Trời và nhận lãnh quyền thừa kế thiên thượng.
 4. Sự Bình An và Niềm Vui: Sự cứu rỗi đem lại sự bình an và niềm vui trong lòng người tin. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 5:1). Sự hòa thuận với Đức Chúa Trời mang lại sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết và niềm vui lớn lao trong Chúa.
 5. Sự Biến Đổi Đời Sống: Sự cứu rỗi không chỉ là sự thay đổi trạng thái tâm linh mà còn dẫn đến sự biến đổi toàn diện trong cuộc sống. “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Người tin nhận được một đời sống mới, được dẫn dắt bởi Thánh Linh và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
 6. Được Ban Cho Đức Thánh Linh: Khi nhận sự cứu rỗi, người tin cũng nhận được Đức Thánh Linh, Đấng An Ủi và Hướng Dẫn. “Anh em lại chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Đức Thánh Linh giúp người tin hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời, và sống một đời sống thánh thiện.
 7. Sự Tham Gia vào Gia Đình Đức Chúa Trời: Người tin được kết nối với một cộng đồng rộng lớn của các tín hữu, được gọi là Hội Thánh. “Anh em chẳng phải là kẻ lạ, cũng chẳng phải là người tạm trú, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19). Hội Thánh là nơi người tin được nâng đỡ, khích lệ, và cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời.

Sự cứu rỗi không chỉ là một hành động cứu chuộc một lần, mà còn là sự thay đổi liên tục trong cuộc sống của người tin, dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc và vĩnh cửu với Đức Chúa Trời. Các kết quả của sự cứu rỗi là những phước lành lớn lao và vô giá, mang lại cho người tin một cuộc sống mới, đầy ý nghĩa và hy vọng.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top