Nghe

Nghe Tin Lành: Điều Kiện Cần Thiết Cho Sự Cứu Rỗi

Tầm Quan Trọng của Việc Nghe Tin Lành Trong Rô-ma 10:11-18, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghe Tin Lành để đạt được sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su Christ. Ông khẳng định rằng bất cứ ai tin vào Ngài sẽ không bị xấu hổ […]

Nghe Tin Lành: Điều Kiện Cần Thiết Cho Sự Cứu Rỗi Đọc Tiếp »