• Tất cả
  • Ăn Năn
  • Báp-têm
  • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
  • Đức Tin
  • Nghe
  • Nội Dung Sự Cứu Rỗi
  • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
  • Tin Lành Đấng Christ
  • Xưng Nhận

Đức Tin

Tại sao đức tin là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi?

Đức tin là một điều kiện cần thiết bởi vì sự cứu rỗi đến từ công việc đã được thực hiện bởi Chúa Giê-su. Chúng ta chỉ có thể được cứu bằng cách chấp nhận và dựa vào những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Hành động dựa vào Ngài và công việc của Ngài là bản chất của đức tin. Sự cứu rỗi đến qua lời hứa của Đức Chúa Trời; cách duy nhất để đáp lại một lời hứa là tin vào nó. Sự cứu rỗi “là bởi ân điển thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn là ơn” (Rô-ma 11:6).

Đức tin không phải là một công việc được hoàn thành theo luật pháp, mà là sự đáp trả tự nhiên và thích hợp cho ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên tin vào đức tin của mình, mà là vào Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài, cũng như vào Đấng Christ và quyền năng của Ngài. Đức tin như một điều kiện để được cứu rỗi là phương tiện để nhận được ân điển; bản thân nó không phải là một phần của ân điển. Phao-lô phân biệt rõ ràng sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời với sự đáp lại của đức tin con người: “Bởi ân điển… qua đức tin” (Ê-phê-sô 2:8).

Scroll to Top