• Tất cả
 • Ăn Năn
 • Báp-têm
 • Các Bước Đến Sự Cứu Rỗi
 • Đức Tin
 • Nghe
 • Nội Dung Sự Cứu Rỗi
 • Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi
 • Tin Lành Đấng Christ
 • Xưng Nhận

Tìm Hiểu Sự Cứu Rỗi

Sự cứu rỗi là một khái niệm quan trọng trong đức tin Cơ Đốc giáo, mang ý nghĩa sự giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, thông qua Đức Chúa Giê-su Christ. Để hiểu rõ về sự cứu rỗi, chúng ta cần xem xét một số khía cạnh chính của nó.

 1. Nguồn Gốc của Sự Cứu Rỗi: Sự cứu rỗi bắt nguồn từ tình yêu thương vô biên của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Sự cứu rỗi không phải là điều con người có thể tự đạt được, mà là món quà từ Đức Chúa Trời thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su.
 2. Vai Trò của Đức Chúa Giê-su Christ: Đức Chúa Giê-su Christ là trung tâm của sự cứu rỗi. Ngài đã sống một cuộc đời không tội lỗi, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại, và sống lại từ cõi chết để khẳng định chiến thắng trên sự chết và tội lỗi. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng của sự sống đời đời mà Ngài hứa ban cho những ai tin Ngài.
 3. Con Đường Đến Sự Cứu Rỗi: Để nhận lãnh sự cứu rỗi, một người cần thực hiện một số bước quan trọng:
 • Nghe Tin Lành: Tin Lành về Đức Chúa Giê-su phải được nghe và hiểu rõ.
 • Tin: Tin rằng Đức Chúa Giê-su đã chết và sống lại vì tội lỗi của mình.
 • Ăn Năn: Từ bỏ tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời.
 • Xưng Nhận: Công khai xưng nhận đức tin vào Đức Chúa Giê-su.
 • Chịu Báp-têm: Hành động tượng trưng cho sự chết, sự chôn và sự sống lại với Đức Chúa Giê-su.
 1. Kết Quả của Sự Cứu Rỗi: Khi một người tin và nhận lãnh sự cứu rỗi, họ được tha thứ tội lỗi, hòa giải với Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự sống đời đời. Họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời và được biến đổi để sống một cuộc đời mới theo ý muốn Ngài.

Hiểu về sự cứu rỗi là hiểu về tình yêu, ân điển và hy vọng mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Đức Chúa Giê-su Christ. Đây là thông điệp trung tâm của Tin Lành và là nền tảng của đức tin Cơ Đốc giáo.

Scroll to Top