Tin Cậy Vào Đức Chúa Giê-su

Đức Tin và Mạng Lịnh Cứu Rỗi

1. Điều Kiện Của Sự Cứu Rỗi

Trong Kinh Thánh, đức tin được xác định là điều kiện thiết yếu để được cứu rỗi. Đức tin không chỉ là sự chấp nhận về mặt trí tuệ mà còn bao gồm sự tin cậy và phó thác cuộc sống vào Chúa Giê-su.

 • Rô-ma 1:16-17: Tin lành của Đức Chúa Trời là quyền năng cứu rỗi cho mọi kẻ tin.
 • Mác 16:16: Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu rỗi.
 • Công-vụ 16:30-31: Hãy tin Đức Chúa Giê-su thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.

2. Hai Khía Cạnh Của Đức Tin

Đức tin cứu rỗi bao gồm hai khía cạnh: nhận biết và tin tưởng.

a. Tin rằng (đồng ý và chấp thuận)

Khía cạnh này của đức tin liên quan đến sự chấp nhận về mặt trí tuệ rằng các sự kiện và lời hứa của Tin Lành là thật.

 • Giăng 14:8-11: Chúa Giê-su giải thích rằng ai đã thấy Ngài tức là đã thấy Cha.
 • Giăng 16:30: Các môn đồ tin rằng Chúa Giê-su ra từ Đức Chúa Trời.
 • Hê-bơ-rơ 11:6: Phải tin rằng Đức Chúa Trời tồn tại và thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
 • Giăng 8:24: Nếu không tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, con người sẽ chết trong tội lỗi.
b. Tin vào (tin cậy, phó thác)

Khía cạnh này của đức tin đòi hỏi chúng ta phó thác cuộc sống và ý chí của mình cho Chúa Giê-su.

 • Giăng 14:1: Hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin vào Chúa Giê-su.
 • 1 Phi-e-rơ 1:21: Nhờ Chúa Giê-su, chúng ta tin đến Đức Chúa Trời.
 • 2 Ti-mô-thê 1:9-12: Phao-lô tin tưởng và phó thác cuộc đời mình cho Chúa Giê-su.

c. Đức Tin và Sự Vâng Lời

Mặc dù đức tin và sự vâng lời có liên quan mật thiết, đức tin không bao gồm sự vâng lời nhưng sự vâng lời bao gồm đức tin.

 • Giăng 6:28-29: Đức tin vào Chúa Giê-su là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.
 • Giăng 3:36: Không tin vào Chúa Giê-su là không vâng lời.
 • Hê-bơ-rơ 3:18-19: Sự không vâng lời và sự không tin đều dẫn đến không vào được nơi nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời.

Sự vâng lời sinh ra từ đức tin, vì đức tin đích thực sẽ dẫn đến hành động vâng lời.

3. Tại Sao Đức Tin Là Điều Kiện Của Sự Cứu Rỗi?

Đức tin là điều kiện cần thiết vì bản chất của sự cứu rỗi nằm trong công việc của Chúa Giê-su. Chúng ta được cứu bởi việc chấp nhận và phụ thuộc vào những gì Chúa Giê-su đã làm. Sự cứu rỗi đến từ lời hứa của Đức Chúa Trời, và cách duy nhất để đáp lại một lời hứa là tin vào nó.

4. Đức Tin Là Phương Tiện Duy Nhất Của Sự Cứu Rỗi

 • Ê-phê-sô 2:8: Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà chúng ta được cứu. Điều này không phải từ chúng ta, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Đức tin là phương tiện duy nhất mà qua đó chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi không phải đến từ việc làm của chúng ta, mà là từ ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho qua đức tin.

Kết Luận

Đức tin là một mạng lịnh cứu rỗi, yêu cầu sự chấp nhận và phó thác vào Chúa Giê-su. Điều này không chỉ là sự nhận biết lý trí mà còn là sự tin tưởng và hành động theo những gì chúng ta tin. Đức tin là điều kiện cần thiết và duy nhất cho sự cứu rỗi, không chỉ bởi sự chỉ định của Đức Chúa Trời mà còn bởi bản chất của sự cứu rỗi nằm trong công việc hoàn thành bởi Chúa Giê-su.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top