Nghe Tin Lành: Điều Kiện Cần Thiết Cho Sự Cứu Rỗi

Tầm Quan Trọng của Việc Nghe Tin Lành

Trong Rô-ma 10:11-18, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghe Tin Lành để đạt được sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-su Christ. Ông khẳng định rằng bất cứ ai tin vào Ngài sẽ không bị xấu hổ (câu 11). Đây là một lời hứa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc hay nguồn gốc, vì Chúa “giàu có cho mọi người kêu cầu Ngài” (câu 12).

Để được cứu rỗi, mỗi người cần phải kêu cầu danh Chúa (câu 13), nhưng để kêu cầu, họ trước tiên phải tin. Để tin, họ cần nghe lời Chúa, và để nghe, cần có người giảng (câu 14). Vì vậy, nhiệm vụ truyền giảng Tin Lành là vô cùng quan trọng. Những người được Chúa sai đi truyền giảng Tin Lành đóng vai trò thiết yếu trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài (câu 15).

Phao-lô trích dẫn từ Ê-sai, nhấn mạnh rằng đức tin đến từ việc nghe, và việc nghe là qua lời của Đức Chúa Giê-su Christ (câu 17). Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng không phải ai cũng chấp nhận Tin Lành, dù đã nghe. Sứ đồ Phao-lô kết thúc bằng lời khẳng định rằng Tin Lành đã được loan báo khắp nơi, lời của Chúa đã “vang ra khắp đất” và “đến tận cùng trái đất” (câu 18).

Như vậy, đoạn Rô-ma 10:11-18 không chỉ khẳng định tầm quan trọng của việc nghe Tin Lành để có thể tin và nhận sự cứu rỗi, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của người truyền giảng trong việc loan báo Tin Lành khắp mọi nơi. Đây là một lời kêu gọi đầy khích lệ cho mọi tín hữu để chia sẻ đức tin về Đức Chúa Giê-su Christ, vì qua việc nghe, nhiều người sẽ đến với đức tin và được cứu.

Nội Dung Tin Lành: Danh Phận, Công Việc, và Lời của Đức Chúa Giê-su Christ

Để nhận được sự cứu rỗi, một người cần nghe và hiểu rõ về danh phận, công việc, và lời của Đức Chúa Giê-su Christ.

  1. Danh Phận Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là Đấng Christ và là Chúa của sự cứu chuộc. Danh phận cao trọng này mang thẩm quyền cứu rỗi. “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)
  2. Công Việc Đức Chúa Giê-su Christ đã chịu đau đớn, đổ huyết, chết, và sống lại vì sự cứu rỗi của loài người. Công việc thiêng liêng này đòi hỏi thân phận thiêng của Đức Chúa Giê-su không chỉ là con người mà còn là Con Đức Chúa Trời. “Tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng… Đức Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, và đến ngày thứ ba Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4).Công việc này xảy ra khoảng 2000 năm trước, khẳng định rằng không ai có thể chiến thắng sự chết ngoài Đức Chúa Giê-su Christ, và không ai khác có thể đảm nhận vai trò là Đấng Cứu Rỗi.
  3. Lời Hằng Sống Đức Chúa Giê-su Christ tuyên bố ai giữ lời của Ngài sẽ sống (Giăng 6). Lời của Ngài là tiêu chuẩn của sự sống và chết khi một người đứng trước sự phán xét (Giăng 12:44-50). Vì vậy, chúng ta chỉ cần nhận biết Lời Đấng Christ được tìm thấy trong Kinh Thánh để được cứu.

Kết Luận

Tội nhân phải nghe về Đức Chúa Giê-su Christ và chỉ một mình Ngài thông qua danh phận, công việc, và lời của Ngài mới có thể cứu chuộc người tin. Việc nghe Tin Lành không chỉ giúp chúng ta hiểu về đức tin và nhận sự cứu rỗi, mà còn thúc đẩy trách nhiệm của mọi tín hữu trong việc truyền giảng và chia sẻ Tin Lành cho mọi người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top