Xưng Nhận

Xưng Nhận Là Gì?

Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Sự Xưng Nhận Xưng nhận đức tin là một trong những điều kiện quan trọng để được cứu rỗi, nhấn mạnh vào việc công khai thừa nhận đức tin nơi Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa. Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ […]

Xưng Nhận Là Gì? Đọc Tiếp »