Xưng Nhận Là Gì?

Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Sự Xưng Nhận

Xưng nhận đức tin là một trong những điều kiện quan trọng để được cứu rỗi, nhấn mạnh vào việc công khai thừa nhận đức tin nơi Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa. Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 10:32–33 nói: “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.” Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 10:9–10 cũng khẳng định: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.”

Ý Nghĩa của Từ “Xưng Nhận” (Homologeo)

Từ tiếng Hy Lạp “homologeo” dịch ra là “xưng nhận”, có nghĩa đen là “nói cùng một điều, đồng ý,” và trong bối cảnh này, là tuyên xưng rằng một người tin vào Chúa Giê-su Christ. Điều này không chỉ là lời nói mà còn là sự thừa nhận công khai về niềm tin vào Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Rỗi và Chúa, như được trình bày trong các đoạn trích dẫn ở trên. Nó là một lời chứng công khai về đạo Tin Lành của Đấng Christ.

Nội Dung Của Lời Xưng Nhận

Nội dung cụ thể của lời xưng nhận thường được mô phỏng theo lời xưng nhận của Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 16:16: “Chúa Giê-su là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống.” Từ “Christ” bắt nguồn từ thuật ngữ Hy Lạp “christos”, là bản dịch của từ “mashiach” (Mê-si), nghĩa là “người được xức dầu.” Trong Cựu Ước, các vua, thầy tế lễ và tiên tri đều được xức dầu, biệt riêng cho công việc cụ thể của họ. Vì vậy, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Christ, chúng ta thừa nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của chúng ta nhờ hiệu quả của sự chết cứu rỗi và sự sống lại chiến thắng của Ngài.

Lời Xưng Nhận về Thần Tính của Chúa Giê-su

Phần khác trong lời xưng nhận của Phi-e-rơ đó là Chúa Giê-su là “Con của Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Điều này khẳng định đức tin rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Con nhập thể trong con người, là thần. Sứ đồ Thô-ma xưng nhận Đấng Christ Sống Lại là “Đức Chúa Trời tôi” (Giăng 20:28).

Ý Nghĩa của Lời Xưng Nhận “Chúa Giê-su là Chúa”

Tuyên xưng “Chúa Giê-su là Chúa” là để thừa nhận rằng Ngài là chủ nhân của chúng ta và chúng ta là nô lệ của Ngài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xưng nhận Ngài là Đức Chúa Con, ngang hàng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh về bản chất, quyền lực và sự tôn trọng. Đây là biểu hiện của một tinh thần chịu phục hoàn toàn mọi khía cạnh trong lời nói và ý muốn của Ngài.

Thời Điểm và Cách Thức Xưng Nhận

Lời xưng nhận này được thực hiện khi nào? Vì là một lời tuyên xưng đức tin, nó thích hợp để được thực hiện ngay từ khi mới bắt đầu đức tin, như một khúc dạo đầu cho phép báp têm. Nhưng đây không phải là dịp duy nhất để tuyên xưng đức tin. Nó phải được thực hiện trong suốt cuộc đời Cơ Đốc Nhân, đặc biệt là làm chứng cho thế gian không tin.

Lời Xưng Nhận và Sự Cứu Rỗi

Lời xưng nhận này là một điều kiện để được cứu rỗi. Chúa Giê-su nói rằng nếu chúng ta không xưng Ngài trước mặt người ta, thì Ngài sẽ không xưng chúng ta trước mặt Cha (Ma-thi-ơ 10:32–33). Trong Rô-ma 10:9, Phao-lô nêu rõ đặc tính của nó như một điều kiện để được cứu bằng từ “nếu.” Điều này cho thấy rằng tội nhân xưng nhận với mục đích nhận được sự cứu rỗi, và đó thực sự là kết quả của sự xưng nhận của anh ta.

Kết Luận

Xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-su không chỉ là một hành động bằng lời nói, mà là một cam kết công khai, một sự xác nhận công khai về đức tin nơi Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Rỗi và Chúa. Đây là một điều kiện thiết yếu để nhận được sự cứu rỗi, cùng với việc tin tưởng vào Chúa Giê-su và sự phục sinh của Ngài. Sự xưng nhận này phải được thực hiện liên tục trong suốt cuộc đời Cơ Đốc Nhân, như một phần của sự làm chứng và sống đạo trong thế giới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top