Phép Báp-têm Là Gì?

Phép báp-têm là một trong những nghi thức quan trọng của đạo Cơ Đốc, mang ý nghĩa sâu sắc về đức tin và sự cứu rỗi. Để hiểu rõ phép báp-têm, chúng ta cần tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và hành động cụ thể của nó.

Sự Khác Biệt Giữa Bản Dịch và Phiên Âm

Trong quá trình dịch Kinh Thánh, có sự khác biệt rõ ràng giữa “bản dịch” và “phiên âm”. Bản dịch là việc chuyển ngữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, chọn từ ngữ thích hợp để diễn đạt ý nghĩa của từ gốc. Trong khi đó, phiên âm là việc chuyển âm từ bảng chữ cái gốc sang bảng chữ cái của ngôn ngữ dịch mà không thay đổi âm đọc.

 • Ngôn ngữ gốc: Từ “phép báp-têm” trong tiếng Hy Lạp là “baptizo”.
  • Các chữ cái Hy Lạp như Beta, Alpha, Pi, Tau, Iota, Zeta, Omega được chuyển âm thành “báp-têm” trong tiếng Việt.
  • Tuy nhiên, phiên âm này không giải thích rõ ràng phép báp-têm là gì.

Tại Sao Chúng Ta Lại Không Dịch Ra?

Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp Koine, và từ điển Hy Lạp cung cấp ý nghĩa của các từ gốc trong Tân Ước. Từ “baptizo” trong từ điển Hy Lạp có nghĩa là nhúng, làm chìm ngập, nhúng dìm, hoặc nhận chìm xuống nước. Nó cũng có nghĩa là tràn ngập, như khi người ta tràn ngập bởi Đức Thánh Linh.

 • Chuyển ngữ và định nghĩa: “Baptizo” nên được dịch là “nhúng chìm”.
  • Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:36-38, khi hoạn quan nói: “Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu nhúng chìm chăng?”, chúng ta thấy rõ ràng hành động nhúng chìm.

Từ Ngữ Khác Nhau Mang Ý Nghĩa Khác Nhau

Trong ngôn ngữ gốc, có các từ khác nhau diễn tả các hành động liên quan đến nước:

 • “Rhantizo”: có nghĩa là “rãi, rắc, rẫy”.
 • “Cheo”: có nghĩa là “đổ”.

Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su đã ra lệnh cho các môn đồ làm phép báp-têm bằng cách nhúng chìm, như trong Ma-thi-ơ 28:19 và Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-38. Điều này cho thấy rằng phép báp-têm không phải là rải nước hay đổ nước, mà là nhúng chìm hoàn toàn trong nước.

Hành Động của Phép Báp-têm

Phép báp-têm là một sự chôn trong nước, như được mô tả trong Rô-ma 6:4 và Cô-lô-se 2:12: “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài”. Điều này phù hợp với nghĩa của từ “baptizo” là nhúng chìm.

 • Chôn đòi hỏi nhúng chìm: Để thực sự chôn một người, hành động nhúng chìm trong nước là cần thiết. Rẫy nước hay đổ nước không thể thực hiện được hành động chôn này.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 8:38-39: “Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.”

Tóm lại, phép báp-têm là một nghi thức nhúng chìm trong nước, tượng trưng cho sự chết đi và sống lại với Đấng Christ. Đây không phải là một gợi ý hay sự giải thích cá nhân, mà là một mạng lệnh rõ ràng từ Đấng Christ, thể hiện sự vâng phục và cam kết với Đức Chúa Trời.

Mục Đích của Phép Báp-têm

Phép báp-têm là một nghi thức quan trọng trong đạo Cơ Đốc, mang nhiều mục đích và ý nghĩa sâu xa theo Kinh Thánh. Dưới đây là những khía cạnh chính về mục đích của phép báp-têm.

Phép Báp-têm Đưa Chúng Ta Vào Sự Sở Hữu của Chúa

Phép báp-têm, theo Ma-thi-ơ 28:19, là nghi thức mà Chúa Giê-su dạy các môn đồ thực hiện, đưa người được báp-têm vào sự sở hữu của Ba Ngôi: “Hãy làm phép báp-têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.” Điều này nghĩa là người chịu phép báp-têm trở thành tài sản của Ba Ngôi, bước vào mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời.

Trong khi đó, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 lại nói về phép báp-têm được thực hiện “trong danh Đức Chúa Giê-su Christ,” có nghĩa là bởi thẩm quyền của Chúa Giê-su. Sự khác biệt này cho thấy phép báp-têm trong Ma-thi-ơ nhấn mạnh vào việc đưa người vào sự sở hữu của Ba Ngôi, còn trong Công Vụ Các Sứ Đồ thì nhấn mạnh thẩm quyền của Chúa Giê-su trong việc thực hiện phép báp-têm.

Phép Báp-têm Là Điều Kiện cho Sự Cứu Rỗi

Chúa Giê-su, trong Mác 16:15-16, truyền lệnh rằng ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu: “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.” Điều này nhấn mạnh rằng phép báp-têm là một bước cần thiết để nhận sự cứu rỗi.

Phép Báp-têm Mang Lại Sự Tha Tội và Lương Tâm Thanh Sạch

Phi-e-rơ trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-41 kêu gọi mọi người hối cải và chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Giê-su để được tha tội và nhận Đức Thánh Linh: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Phép báp-têm không chỉ làm sạch tội lỗi mà còn mang lại lương tâm thanh sạch với Đức Chúa Trời, như được nêu trong 1 Phi-e-rơ 3:21: “Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời.”

Phép Báp-têm Làm Sạch Tội Lỗi

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:16 nói rằng: “Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi.” Phép báp-têm giúp rửa sạch tội lỗi, đưa con người vào mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời.

Phép Báp-têm Giúp Trở Thành Tài Sản của Đấng Christ

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:5 cho thấy những người nghe lời Phi-e-rơ đều chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Giê-su, điều này cho thấy phép báp-têm giúp chúng ta trở thành tài sản của Đấng Christ.

Phép Báp-têm Là Cách Chết Cho Tội Lỗi và Sống Lại trong Đấng Christ

Rô-ma 6:1-7 giải thích rằng phép báp-têm tượng trưng cho sự chết và chôn cùng Đấng Christ: “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Phép báp-têm giúp chúng ta chết cho tội lỗi và sống lại trong đời mới với Đấng Christ.

Cô-lô-se 2:11-12 tiếp tục khẳng định rằng: “Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời.” Phép báp-têm không chỉ là biểu tượng của sự chết mà còn của sự sống lại cùng Đấng Christ, lột bỏ tánh xác thịt và sống trong sự mới mẻ.

Phép Báp-têm Đưa Vào Thân Thể của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 12:13 nói rằng: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân.” Phép báp-têm giúp chúng ta trở thành một phần của thân thể Đấng Christ, tức Hội Thánh.

Phép Báp-têm Là Mặc Lấy Đấng Christ

Ga-la-ti 3:26-27 khẳng định: “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Qua phép báp-têm, chúng ta mặc lấy Đấng Christ và trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Tóm lại, phép báp-têm là một bước thiết yếu trong hành trình đức tin của người Cơ Đốc, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng như sự cứu rỗi, tha tội, và trở thành tài sản của Đấng Christ. Nó không chỉ là một nghi thức mà còn là sự biến đổi sâu sắc trong mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top