Ý Nghĩa Của Phép Báp-têm

Để hiểu rõ về phép báp-têm, chúng ta cần trả lời ba câu hỏi chính: mục đích của phép báp-têm là gì, ai nên chịu phép báp-têm và cách thực hiện phép báp-têm như thế nào. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về ý nghĩa, đối tượng và cách thức của phép báp-têm theo thứ tự này.

Ý nghĩa của phép báp-têm là yếu tố quan trọng nhất vì nó giúp chúng ta hiểu được các câu hỏi khác. Từ thời kỳ Cải cách vào thế kỷ 16, đã có nhiều tranh cãi về việc phép báp-têm có vai trò quyết định trong sự cứu rỗi hay không. Câu hỏi chính là liệu phép báp-têm có phải là điều kiện cần để tội nhân được cứu rỗi và trở thành Cơ Đốc Nhân, hay nó chỉ là một hành động vâng lời của người đã là Cơ Đốc Nhân?

Kinh thánh khẳng định rõ ràng rằng phép báp-têm liên quan đến sự cứu rỗi của tội nhân. Trong mọi phân đoạn Tân Ước nói về ý nghĩa của phép báp-têm, mục đích duy nhất là sự cứu rỗi. Điều này cho thấy phép báp-têm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là thời điểm cụ thể mà Đức Chúa Trời ban cho các ơn cứu rỗi của Ngài.

Phép Báp-Têm Và Sự Chữa Trị Kép

Sự cứu rỗi có thể được tóm tắt như một “sự chữa trị kép”. Tội lỗi tạo ra hai vấn đề cho tội nhân: vấn đề pháp lý về tội lỗi dẫn đến hình phạt vĩnh viễn và bản chất tội lỗi làm cho con người trở nên sa đọa về mặt thuộc linh. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời giải quyết cả hai vấn đề này. Sự xưng công bình, hay sự tha thứ, xóa bỏ tội lỗi nhờ huyết cứu chuộc của Đấng Christ. Sự tái sinh, hay sự đổi mới, được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, Đấng ban cho sự sống mới và giải thoát tội nhân khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi.

Câu hỏi đặt ra là khi nào Đức Chúa Trời thực hiện các công việc quyền năng này trong lòng tội nhân? Phép báp-têm được Kinh thánh liên kết với sự cứu rỗi ít nhất là về mặt biểu tượng và tâm lý. Hành động báp-têm tượng trưng cho sự thanh lọc linh hồn và củng cố đức tin. Tuy nhiên, phép báp-têm còn có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa.

Các Bằng Chứng Kinh Thánh Về Mối Quan Hệ Thời Gian Giữa Phép Báp-Têm Và Sự Cứu Rỗi

Công Vụ 2:38

Phi-e-rơ nói: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Phép báp-têm ở đây liên kết với sự tha tội và sự ban cho Đức Thánh Linh, hai yếu tố của sự chữa trị kép.

Cô-lô-se 2:12

“Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” Phép báp-têm là thời điểm chúng ta được chôn trong sự chết của Đấng Christ và sống lại với Ngài, nhận được cả sự tha thứ và sự sống mới.

Rô-ma 6:3-5

Trong hành động báp-têm, chúng ta được kết hợp với sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, kết quả là sự xưng công bình và sự tái sinh.

Các Phân Đoạn Khác

  • Công Vụ 22:16: “Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi.” Đây là lời A-na-nia nói với Sau-lơ, nhấn mạnh rằng phép báp-têm có tác dụng làm sạch tội lỗi.
  • Giăng 3:5: Chúa Giê-su nói: “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” Điều này liên kết nước (phép báp-têm) và Thánh Linh với sự tái sinh.
  • Tít 3:5: Đức Chúa Trời “đã cứu chúng ta… bằng sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới, bởi Đức Thánh Linh.”

Những phân đoạn này chứng tỏ rằng phép báp-têm là thời điểm Đức Chúa Trời ban cho sự chữa trị kép của sự cứu rỗi.

Kết Luận

Phép báp-têm không chỉ là một biểu tượng hoặc hành động vâng lời. Đó là thời điểm Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi toàn diện, bao gồm sự tha tội và sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Điều này phù hợp với sự dạy dỗ của Tân Ước về ý nghĩa thực sự của phép báp-têm trong mối quan hệ với sự cứu rỗi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top