Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu Rỗi?

Câu hỏi tôi phải làm gì để được cứu, không phải là mới trong cuộc sống của chúng ta. Hiển nhiên khi bắt đầu tìm hiểu về sự cứu rỗi và đặt câu hỏi như vậy. Một người đang thừa nhận mình ở trong tình trạng hư mất hay mang án phạt của tội lỗi và cần sự cứu chuộc. Chúng ta trong cuộc sống có thể cần được cứu từ nhiều điều khác nhau như cứu khỏi sự đuối nước… Trong phạm vi bài viết này tập trung vào sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của con người từ Đức Chúa Trời.

Có người đã từng hỏi Đức Chúa Giê-su khi Ngài vẫn còn ở thế gian, “tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 19:16-30)? Đức Chúa Giê-su đã trả lời rằng một người muốn được sự sống đời đời cần phải đi theo Ngài. Cũng trong cùng một câu chuyện đó các môn đồ của Đức Chúa Giê-su cũng hỏi, “vậy thì ai được rỗi?” Nói cách khác là ai sẽ được cứu rỗi? Đức Chúa Giê-su đã cho thấy là điều đó loài người không thể làm được ngoại trừ Đức Chúa Trời. Do đó nếu có sự cứu rỗi thì nó phải xuất phát từ Đức Chúa Trời. Vậy, Đức Chúa Trời là nguồn của sự cứu rỗi. Con người muốn được cứu khỏi tội lỗi thì phải tin cậy vào phương cách cứu rỗi của Ngài, vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự cứu rỗi. “Ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được rỗi.” Công vụ các Sứ Đồ 2:21.

Khi Đức Chúa Giê-su Christ từ kẻ chết sống lại được trao cho hết cả mọi quyền phép trên trời và dưới đất. Đức Chúa Giê-su Christ đã công bố rằng tin lành cần phải được rao giảng cho mọi người để được cứu hay nhận lấy sự tha thứ tội lỗi (Ma-thi-ơ 28:18-20; Mác 16:15-16; Lu-ca 24:46-47; Giăng 20:30-31). Như vậy trước nhất mọi người cần nghe tin lành là gì để có thể biết được mình cần làm gì để được cứu rỗi.

Khi thông tin về các sự kiện của tin lành được rao giảng tức là sự đổ huyết, sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su Christ. Thì một người sẽ nhận biết đó là tin tốt lành cho mình khi có một Đấng Cứu Rỗi đã hy sinh chịu chết và đã được sống lại để cứu tội lỗi của mình. Dầu các sự kiện của tin lành không phải là điều mà mọi người có thể vâng phục tin lành để được cứu. Nói cách khác tin vào hay biết rằng, “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh” (1 Co 15:3–4), thì một người không thể làm theo y chang như vậy.

Tổng hợp các câu trả lời của các Sứ Đồ khi có người hỏi, chúng tôi hay tôi phải làm chi cho được cứu rỗi (Công vụ các Sứ Đồ 2:37; 16:30)? Chúng ta thấy rằng một người tội nhân cần phải nghe tin lành là gì rồi mới có thể vâng phục tin lành để được cứu hay được tha thứ tội lỗi. Vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-su Christ để được tha thứ tội lỗi, một người cần phải thực hiện các bước sau:

Nghe lời của Đấng Christ được rao giảng bởi các Sứ Đồ về tin lành là gì? Khi nghe tin lành thì tấm lòng của một người sẽ được cảm động mà có các hành động tương ứng với tin lành đó là tin hay không tin và sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su Christ.

Tin là một mạng lịnh của tin lành và là một việc làm mà một người tội nhân cần làm là phải tin vào Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chết, bị chôn, và được sống lại để cứu mọi người tin.

Ăn năn là hành động vâng phục tin lành kế tiếp khi một người tin vào Đức Chúa Giê-su Christ để được sự tha thứ tội lỗi. Việc ăn năn từ trong tấm lòng của tội nhân sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời mình từ hướng về sự hư mất nay hướng về sự sống đời đời.

Xưng nhận là hành động đồng ý với Đức Chúa Giê-su Christ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết, bị chôn, và được sống lại để cứu mọi người tin; và chấp nhận Ngài trở thành cứu Chúa của mình.

Chịu Báp-têm hay chịu nhúng chìm trong nước là mạng lịnh cuối cùng trong chuỗi các mạnh lịnh của việc vâng phục tin lành. Việc chịu báp-têm là một hành động chịu chết về tội lỗi của mình để đồng chết, chôn, và sống với Đức Chúa Giê-su Christ. Khi hoàn thành bước cuối cùng này một tội nhân sẽ được tha thứ tội lỗi và nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Nếu bạn là một tội nhân tìm kiếm sự cứu rỗi cho cuộc đời mình để được sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Hãy cùng chúng ta tìm hiểu qua việc nghe tin lành là gì để bạn có thể tin, ăn năn, xưng nhận, và chịu báp-têm để được trở nên con cái của Đức Chúa Trời thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chết, bị chôn, và được sống lại để cứu mọi người tin.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top