Ăn Năn Là Gì?

1. Điều Kiện Của Sự Tha Thứ Tội Lỗi

Để được tha thứ tội lỗi, sự ăn năn là điều kiện tiên quyết. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không muốn ai bị hư mất, mà muốn mọi người ăn năn để được tha thứ. Dưới đây là một số câu kinh thánh thể hiện điều này:

  • “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9)
  • “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (Công-vụ Các Sứ Đồ 17:30-31)
  • “Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 24:46-47)
  • “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công-vụ Các Sứ Đồ 2:38)

2. Sự Ăn Năn Là Gì?

Ăn năn, theo tiếng Hy Lạp là “metanoia,” có nghĩa là thay đổi tâm trí. Đây không chỉ là sự hối hận về hành động sai trái mà là một sự thay đổi hoàn toàn về thái độ và cách nhìn nhận tội lỗi. Cụ thể, ăn năn bao gồm:

a. Căm Ghét Tội Lỗi

Thay vì yêu mến tội lỗi, người ăn năn sẽ căm ghét nó vì hiểu rằng tội lỗi làm tổn hại đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

b. Sự Hối Hận và Thống Hối

Người ăn năn sẽ cảm thấy đau đớn và hối hận về những việc làm sai trái của mình. Kinh Thánh nói rằng:

  • “Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Ðức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17)
  • “Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.” (2 Cô-rinh-tô 7:10)

c. Đổi Hướng

Ăn năn còn là sự quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi để quay về với Đức Chúa Trời:

  • “Chúa Giê-hô-va phán: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi.” (Ê-xê-chi-ên 14:6)
  • “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Ðức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” (Ê-sai 55:7)

3. Vì Sao Sự Ăn Năn Là Điều Kiện Cần Thiết?

a. Bản Chất Của Sự Cứu Rỗi

Cứu rỗi có nghĩa là cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta không thể được cứu nếu vẫn còn ôm giữ tội lỗi trong lòng mình. Khi đối mặt với tin lành, mỗi người phải chọn giữa tội lỗi và sự cứu rỗi. Sự cự tuyệt tội lỗi là bản chất của sự ăn năn.

b. Bản Chất Đức Tin Cứu Rỗi

Chúng ta không thể chấp nhận những gì Đức Chúa Giê-su Christ đã làm cho chúng ta trên cây thập tự mà không ghét tội lỗi đã đặt Ngài lên đó. Mỗi tội lỗi như mỗi cây đinh đóng vào tay chân Chúa. Nếu có thái độ đúng đắn về Đức Chúa Jêsus Christ và thập tự giá, chúng ta không thể không có thái độ đúng đắn về tội lỗi.

4. Đức Tin Và Ăn Năn

Đức tin là phương tiện duy nhất qua đó chúng ta được cứu bởi ân điển. Nhưng nó không phải là điều kiện duy nhất cho việc nhận sự cứu rỗi. Mọi phương tiện là điều kiện nhưng không phải tất cả mọi điều kiện là phương tiện.

Kết Luận

Sự ăn năn là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong việc nhận sự tha thứ và cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là sự thay đổi về nhận thức mà còn là sự thay đổi về hành động, từ bỏ tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về tình trạng của mình và tìm cách trở lại với Đức Chúa Trời qua sự ăn năn chân thật, để nhận được sự tha thứ và cuộc sống mới trong Ngài.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top