Sự Nhập Thể và Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ

Bản Chất Thần Thánh và Con Người của Chúa Giê-su

Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Giê-su Christ là hoàn toàn là con người và hoàn toàn là thần thánh. Nhưng làm sao một thực thể như vậy có thể tồn tại? Điều này đã xảy ra khi Đấng Ngôi Lời, ngôi thứ hai của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, nhập vào hoặc kết hợp với con người là Chúa Giê-su thành Na-xa-rét. Sự kiện này được gọi là sự hóa thân, hiện thân, hay nhập thể.

Sự Tồn Tại Đời Đời của Thần Tính Chúa Giê-su

Bản chất con người của Chúa Giê-su, chính người được biết là Giê-su người Na-xa-rét, đã có một sự khởi đầu với sự thụ thai đồng trinh của bà Ma-ri là mẹ Ngài. Nhưng thần tính của Ngài thì không có khởi đầu, Ngài đã tồn tại đời đời. Là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã hiện hữu mãi mãi. Trong nhiều trường hợp, Chúa Giê-su đã tuyên bố hoặc ngụ ý rằng Ngài đã tồn tại trước khi đến thế gian này (Giăng 6:41, 3:13).

Chứng Cứ về Sự Tồn Tại Trước Đời Đời

Chúa Giê-su không chỉ tồn tại trước khi Ngài ra đời, mà Ngài đã tồn tại trước khi tạo ra thế giới. Ngài nói về sự hiện hữu cùng với Đức Chúa Cha “trước khi có thế gian” (Giăng 17:5). Chúa Giê-su cũng được mô tả là đã tồn tại “từ thuở ban đầu” (I Giăng 1:1; Hê-bơ-rơ 1:10). Chính Ngài đã tham gia tích cực vào việc tạo dựng thế giới (Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:16; Hê-bơ-rơ 1:2).

Sự Nhập Thể và Công Việc Cứu Chuộc

Sự nhập thể của Chúa Giê-su là sự kết hợp hoàn hảo giữa thần tính và con người. Sự kiện này cho phép Ngài thực hiện công việc cứu chuộc với quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại và sống lại từ cõi chết để chiến thắng sự chết và tội lỗi. Sự sống lại của Ngài khẳng định quyền năng và sức mạnh vô hạn của Đức Chúa Trời.

Tầm Quan Trọng của Thân Phận Thần Thánh

Nếu Chúa Giê-su chỉ là một con người, công việc của Ngài sẽ bị giới hạn trong việc lãnh đạo và giảng dạy. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời, công việc của Ngài bao gồm cả sự hy sinh vô hạn và quyền năng thần thánh để cứu chuộc tất cả những ai tin vào Ngài. Sự hy sinh của Ngài có giá trị vô hạn, đủ để cứu rỗi tất cả nhân loại.

Kết Luận

Để hiểu được sự cứu rỗi, chúng ta phải nhận ra thân phận độc nhất vô nhị của Đấng Christ – Đức Chúa Giê-su, và công việc vĩ đại của Ngài. Ngài là Con Đức Chúa Trời, người đã hy sinh và sống lại để mang lại sự cứu chuộc cho nhân loại. Sự thần thánh của Ngài làm cho công việc cứu chuộc trở nên hoàn thiện và vô hạn, mang lại sự cứu rỗi trọn vẹn cho tất cả chúng ta.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top